AYDINLATMA METNİ

ETAN Hukuk Avukatlık&Danışmanlık Ofisi (“ETAN Hukuk”) olarak kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında aşağıda açıkladığımız şekilde ve KVKK çerçevesinde emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

KVKK’nın 4, 5 ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ETAN Hukuk’un tarafınıza hukuki gelişmelere ilişkin bilgi vermesi ve bilimsel makale sağlaması amacıyla işlenecektir.

Kişisel verileriniz ETAN Hukuk tarafından haber bülteni, ETAN Hukuk iletişim formları gibi yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde düzenlenen açık rızanızın alınması üzerine ve ETAN Hukuk’un işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarının gerçekleştirilmesi için işlenmektedir.

ETAN Hukuk, işlediği kişisel verileri doğru ve güncel olarak muhafaza etmektedir. ETAN Hukuk, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileri kendiliğinden veya veri sahibinin talebi üzerine silecektir.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılması için kimlik bilgilerinizi, adresinizi, bildirime esas e-posta adresinizi, telefonunuzu, faks numaranızı ve başvurunuz yazılı ise imzanızı içeren taleplerinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizi, güvenli elektronik imzanızı, mobil imzanızı ya da tarafınızca ETAN Hukuk’a daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla ETAN Hukuk’un “Mansuroğlu Mahallesi 1593/1 Sokak N:4/B D:39 Bayraklı, İzmir” adresine veya info@etanhukuk.com adresine iletmeniz gerekmektedir.

Çerez Politikası

İşbu çerez politikamız, ETAN Hukuk Avukatlık&Danışmanlık Ofisi’nin (“ETAN Hukuk”) içerik sağlayıcısı olduğu internet siteleri için geçerlidir.

Çerez Nedir?

Çerez, ziyaret ettiğiniz bir web sitesi tarafından bilgisayarınızda depolanan bilgilerdir. Aynı zamanda, kullanıcılar için kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Hangi Çerezleri Kullanmaktayız?

Zorunlu çerezler: ETAN Hukuk internet sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede gezinme ve sitenin özelliklerinden yararlanmasını sağlamak için kullanılan anonim nitelikteki çerezlerdir. İnternet sitesi tarafından verilen bir hizmetin sağlanabilmesi için kullanımı zorunlu olan çerezlere zorunlu çerez denilir.

İnternet sitesinin performansı için zorunlu çerezler gerekmekte olup işbu nedenle, zorunlu çerez kullanımı için kullanıcıdan onay alınmamaktadır.

Tarayıcı ayarlarından zorunlu çerezlerin engellenmesi durumunda internet sitesinin tamamı veya bazı bölümleri çalışmayabilir.

Analitik çerezler: Hangi sayfaların daha fazla ilgi çektiğini, hangi kaynakların aha çok görüntülendiğini bilmemize yarayan ve sitemizdeki trafiği görerek bu trafiğe uygun hizmet sağlamamızı sağlayan verileri içeren çerezlere analitik çerezler denilmektedir. Bu nitelikte çerezler de anonimdir.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Engellerim?

Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder; fakat isterseniz çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek reddedebilirsiniz. Çerezleri reddettiğiniz takdirde, çerezlerin sağladığı imkanlardan (kişiselleştirme, destek hizmet erişim vb.) faydalanamayacağınızı belirtmek isteriz.

Bize Ulaşın

Çerez politikaları, veri güvenliği ve bilgi güvenliği konusunda sorularınız için bizimle kvkk@etanhukuk.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

ETAN HUKUK & DANIŞMANLIK OFİSİ

BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak tarafımıza yapılacak başvurular;

 

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
 • Başvuru formu doldurulup mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak kvkkbasvuru@etanhukuk.com e-posta adresine elektronik posta ile gönderilmesi suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı
Adres
Başvuru
Gönderiminde
Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru [Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması] Mansuroğlu Mahallesi 1593/1 Sokak N:4/B D:39 Bayraklı, İzmir Zarfın üzerine
“Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi
Talebi” yazılacaktır.
Noter Vasıtasıyla Başvuru Mansuroğlu Mahallesi 1593/1 Sokak N:4/B D:39 Bayraklı, İzmir Tebligat zarfına
“Kişisel Verilerin
Korunması
Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır.
Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle] kvkkbasvuru@etanhukuk.com E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı tarafımızca duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Ancak işlemin maliyet gerektirmesi halinde kurulca belirlenen ücret tarafınızdan talep edilecektir.